هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات