هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات