هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات