هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
دوو دوغ
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات