هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات