هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات