هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات