هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی