هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تورهای ویژه دانشجویی