هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت