هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت