هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت