هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات