هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات