هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات