هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات