هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت