هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تور های ماجراجویی