هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور های ماجراجویی