هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور های ماجراجویی