هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور های ماجراجویی