هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تور های ماجراجویی