هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین