هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین