هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین