هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین