هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

تور ویژه نیایش صابئین