هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات