هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات