هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات