هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات