هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات