هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات