هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات