هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات