هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات