هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات