هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات