هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات