هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات