هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........