هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

پردیس ایرانی سلمان

پردیس ایرانی سلمان اولین باغ ایرانی در کشور است که با کاربری پذیرایی در مجاورت آثار تاریخی ثبت شده در ردیف یونسکو راه اندازی شده است.این باغ،دروازه ورود و توسعه گردشگری در مجاورت آثار تاریخی همچون بند خاک،دیوار تاریخد شهر،پل بند لشکر و نهر تاریخی رقط (زنگوله) با چشم ا........