هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور گردشگری روستایی