هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور گردشگری روستایی