هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تور گردشگری روستایی