هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور گردشگری روستایی