هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
حاصِل سبزی خوردنی
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور گردشگری روستایی