هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop
فروشگاه صنایع دستی سلمان
1393/09/08
بازگشت