هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت