هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور های ویژه

........