هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تور های ویژه

........