هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور های ویژه

........