هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تور های ویژه

........