هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت