هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات