هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات