هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات