هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مُجبِرَه منقل گِلی
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات