هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات