هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات