هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان