هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان