هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
حاصِل سبزی خوردنی
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان

فروشگاه صنایع دستی سلمان + ' - ' + Salman's Handicrafts Shop

فروشگاه صنایع دستی سلمان