هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
بازنجون بادمجان
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت