هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات