هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
گیلاس لیوان

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات