هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
دوو دوغ
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات