هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات