هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات