هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
تَماتَه گوجه
رَخت لباس

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات