هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

قلعه ها