هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
دوو دوغ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

قلعه ها