هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

قلعه ها