هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

قلعه ها