هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

قلعه ها