هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

قلعه ها