هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

قلعه ها