هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........