هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........