هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........