هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........