هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........