هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........