هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

تاریخچه

وجه تسميه1-برخي از نويسندگان بناي شهر شوشتر را به هوشنگ پيشدادي نسبت مي دهند.گويند شهر شوش را هوشنگ پيشدادي بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسيار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معني خوب و چون هوشنگ در كنار رود كارون رسيد. وضع آنرا ديد و گفت اين جا شوشتر است و استعداد فراو........