هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر