هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر