هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium

زورخانه شوشتر