هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

پارک ها