هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

پارک ها