هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

پارک ها