هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

پارک ها