هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

پارک ها