هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات