هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات