هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات