هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات