هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
عَتابَه عتبه درگاه
رَخت لباس
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات