هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات