هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات