هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
گیلاس لیوان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات