هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات