هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
رَخت لباس

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات