هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات