هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات