هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات