هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات