هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات