هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات