هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات