هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات