هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات