هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات