هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات