هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات