هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........