هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

موزه ها

موزه مستوفی در واقع در شبستان خانه تاریخی مستوفی قراردارد.این موزه در مورد تاریخچه شوشتر متشکل ازاشیا باستانی و مردم شناسی شوشتر دایر گردیده است.از اشیا با ارزشی که در این موزه نگهداری می شود عبارتند از:آجر نوشته دوره عیلامی و سکه های دوران الیمایی،ساسانی و دوره های م........