هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازی های قدیمی شوشتر

بازی های پسرانهبازی های قدیمی شوشتر معمولا به صورت گروهی در کوچه های خاک آلود و با وسایل ساده و ارزان قیمت انجام می گرفت.در این جا مختصری از چند مورد از این بازی ها شرح داده می شود.اِش تی تی (بازی زو یا کَبدی):این بازی که معرف همگان است ، پس از تعریف دو گروه آن ها رو........