هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات