هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات