هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات