هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات