هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات