هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
گَوَه منطقه باز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
رِنگِنَه رنگینک
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات