هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات