هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات