هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
رَخت لباس
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات