هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
کباب تُوَه شامی کباب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت