هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت