هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
بازنجون بادمجان
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت