هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
رَخت لباس
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
بازنجون بادمجان
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت