هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
بازنجون بادمجان
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت