هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
چَخشیدَن چشیدن
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت