هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت