هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
مُجبِرَه منقل گِلی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت