هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رِنگِنَه رنگینک
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت