هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
کباب تُوَه شامی کباب
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
گَوَه منطقه باز
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت