هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت