هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت