هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت