هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت