هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت