هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
رَفَک طاقچه بالا دستی
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت