هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت