هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
عَتابَه عتبه درگاه
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
دوو دوغ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت