هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گیلاس لیوان
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت