هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت