هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
سیلون شیره خرما
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت