هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
زَنگُله زنگوله
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت