هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
گیلاس لیوان
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت