هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت