هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت