هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
رَفَک طاقچه بالا دستی
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت