هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت