هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
دوو دوغ
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
رَفَک طاقچه بالا دستی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

تَرُم گُم مُخُومِت ، نَتَرُم گُم وا خواسَم بُوی

می توانم بگویم تورا می خواهم،ولی نمی توانم بگویم مرا بخواهی

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت