هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت