هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت