هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله
رَخت لباس
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت